Begeleiding

De Strafste School 2014

Gelijke onderwijskansen

Voor elk kind…Scholen maken er werk van! Ook de Middenschool Zelzate!

Als ouder probeert u uw kind zoveel mogelijk kansen te bieden. Zo kan het zich ten volle ontplooien en zijn/haar weg zoeken in het leven. Onderwijskansen spelen hierin een belangrijke rol. Wij maken er écht werk van om alle kinderen de beste kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen en om tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen te gaan.

Wij kozen als school sinds het ontstaan van de Gelijke Onderwijs Kansen (GOK) resoluut voor integrale kwaliteitszorg voor alle leerlingen in onze MSGO!

Alle leerlingen krijgen bij ons de nodige zorg die zij nodig hebben. Doch krijgen vooral de taalzwakkere leerlingen, de leerlingen uit een moeilijke thuissituatie of leerlingen met een leer -of ontwikkelingsstoornis een bijzondere aandacht binnen onze school. Wij danken de overheid dan ook dat we met onze 15 extra uren GOK lessen zoals “Leren Leren” aan al onze eerstejaartjes kunnen aanbieden en begeleide avondstudie o.l.v. een taakleerkracht.

Doorstroom en oriëntering (“zit uw kind in de juiste richting”) en preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingachterstand zijn onze speerpunten.

Ons motto: EXTRA ZORG EN KWALITEIT OP MAAT VAN UW KIND!

Acties gelijke onderwijskansen:

 • Samenwerking met ouders
 • Leercoaching ‘leren leren’
 • Brochure met studietips
 • Sport tijdens middagpauze
 • Professionalisering van het leerkrachtenteam
 • Taalvaardigheid van de leerlingen bevorderen (vb. verfraaiing schoolbibliotheek, open leercentrum)
 • Nederlands voor anderstaligen (optioneel)
 • Aanbieden van begeleide avondstudie o.l.v. een taakleerkracht

Leren Leren

 • Helpen bij bijsturing van vakken
 • Ondersteuning bij het verwerven van studiehouding en -methode

Onze ervaring leert dat veel leerlingen problemen ondervinden op school door een gebrekkige studiemethode of zelfs door het ontbreken van enige methode. Veel leerlingen hebben simpelweg nooit leren leren…

‘Leren leren is…’ heeft het over het lerende kind zelf.

Leren leren is in de eerste plaats een proces waarin het kind een actieve rol speelt. ‘Leren leren is…’ wil niet alleen kinderen bewustmaken van hun eigen intelligentie en leerstijl. De methode wil het kind zelf laten ervaren en aanleren hoe het het best leert. Daartoe worden strategieën aangereikt om kennis te verwerven en problemen op te lossen. Vanuit die ervaringen kan het kind dan zelf tot een betere leerhouding komen en op een vlottere manier problemen oplossen.

Het accent ligt in onze school op het remediëren van ontwikkelings- en leerachterstanden en het realiseren van leerwinst met nadruk op taalbeleid.


CLB

Sinds 1 september 2000 vervangt het Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vroegere Psycho-Medisch Sociaal centrum (PMS) en het centrum voor Medisch Schooltoezicht (MST). Onze opdracht is nog steeds het bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen nu en in de toekomst. De klemtoon van de vernieuwde werking ligt op een vraaggestuurde, kwaliteitsvolle dienstverlening.

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op 4 domeinen:

 • Leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • Het psychisch en sociaal functioneren
 • De preventieve gezondheidszorg

Deze begeleiding bestaat uit een verplicht gedeelte en een vraaggestuurd aanbod, ttz. op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school kan het CLB tussen komen binnen zijn domein. De verplichte begeleiding omvat de pereodieke medische onderzoeken en de begeleiding in het kader van de leerplicht. Het verzekerd aanbod biedt onder meer de vaccinaties aan.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding(CLB) Deinze-Eeklo

Consultatiekabinet

Eikelstraat 42

9900 EEKLO

Tel. 09 377 36 93

E-mail: clb.eeklo.zelzate@g-o.be

Openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u.

Het is wenselijk vooraf een afspraak te maken.

www.clbgoeeklo.be